สภาพแวดล้อมสำคัญต่อพฤติกรรมอย่างไร

 1. กลุ่มคนที่ใกล้ชิดรอบตัวเรา
 2. กลุ่มคนส่วนใหญ่
 3. กลุ่มคนที่มีอำนาจ

หากเราสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ในด้านบวกเข้ากับนิสัยได้ เราจะสามารถสร้างนิสัยอะไรก็ได้ แม้จะยากแค่ไหน


My student background


 • 1% ที่ดีขึ้น ทุกวัน ตลอด 365 วัน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น 37 เท่า ((1 + 0.1)³⁶⁵)
 • 1% ที่แย่ลง ทุกวัน ตลอด 365 วัน จะทำให้ชีวิตแย่ลงเช่นกัน
 • สะสมความรู้
 • สะสมประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เช่น ทำงานให้สำเร็จเพิ่มขึ้นวันละ 1 งาน อย่างมีคุณภาพ)
 • สะสมความสัมพันธ์ที่ดี
ความคาดหวังและความจริง เมื่อลงมือทำบางสิ่ง


What is Hack the Crisis Thailand?


“ถ้าอยากเป็เด็ก ป ตรี ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน เราควรมองหาอะไรจากงานแรก” (จริงๆ คำถามยาวกว่านี้)


 • Medical image Analysis: ใช้ AI ในการตรวจหาโรคจากฟิล์ม เอกซเรย์ ซึ่งในสายนี้มีคนสนใจเยอะมาก เพราะค่อนข้างจับต้องได้ที่สุด
 • Genetics and Genomics: วิเคราะห์ Code ทางร่างกาย ซึ่งหา pattern ที่ผิดพลาดไปภายในร่างกาย อาจจะทำให้เกิดโรค เช่นมะเร็งได้ (รักษาเร็ว ได้หายเร็ว รักษาช้า ได้ช้า)
 • Creation of drugs: กระบวนการสร้างยา ด้วยการใช้ data เข้ามาค้นหาสารประกอบที่เหมาะสมกับโรค ด้วยการ Matching สารตั้งต้น (เชื้อโรค) กับสารประกอบ (ตัวยา) ที่สามารถหักล้างกันได้…


Founder Apprentice


เข้าเรื่อง

https://www.pexels.com/photo/code-coding-computer-cyberspace-270373/

Kanin Kearpimy

Software Engineer who passionate in Machine Learning. Love Mathematic, Programming, Public Speaking, and Writing.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store